Hoạt động thiết kế Website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Công văn 19/TCT-DNK thuế suất thuế GTGT dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website)

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/TCT-DNK 
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 22099/CT-HTr ngày 3/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 24, Mục II, Phần A; Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

- Hoạt động thiết kế Website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

- Dịch vụ cho thuê máy chủ để hoạt động Website áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty cổ phần An Phú Hưng;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến