Phần mềm Quản Lý KDoanh Vàng

Phần mềm quản lý kinh doanh vàng TiHaGold

Phần mềm quản lý kinh doanh vàng, bạc, đá quý và ngoại tệ TiHaGold. TiHaGold là phần mềm chuyên dụng trong quản lý kinh doanh vàng, bạc và đá quý. Sử dụng phần mềm TiHaGold giúp công việc bán hàng, theo dõi hàng hóa, in hóa đơn….được nhanh chóng và chính xác. Đặt biệt khi sử dụng phần mềm TiHaGold giúp việc xuất hóa đơn, quản lý hóa đơn có kèm hình ảnh được nhanh chóng, chính xác và tiện lợi cho việc bán hàng, mua hàng hoặc đổi hàng khác.

 

TiHaGold giúp ta quản lý sản phẩm theo mã số, mã vạch, số chứng nhận kiểm định. Quản lý hàng xuất, nhập, tồn kho, doanh thu và công nợ tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ khoảng thời gian nào. Cập nhật giá vàng, giá ngoại tệ theo thị trường .

Phần mềm TiHaGold quản lý chặt chẻ các chức năng sau:           

1. Quản lý hàng hóa (Quản lý theo mã số, mã vạch, số chứng nhận kiểm định,…)

Mua vào, bán ra: Quản lý sản phẩm mua vào, bán ra theo từng loại: Vàng (SJC, 9999, 24k, 18k,…). Đá quý (Kim cương, cẩm thạch, mã não,…).Tiền công (quản lý tiền công theo từng loại sản phẩm).

Quản lý vàng bạc và đá quý đưa chế tác và gia công: Quản lý theo: trọng lượng, tuổi vàng, ra sản phẩm hoặc gia công thành phẩm: trọng lượng, tuổi vàng, hao hụt, trọng lượng hột.

Quản lý cập nhật giá vàng : Giá vàng được cập nhật thường xuyên theo thị trường.

Quản lý hàng đổi cũ lấy mới:Theo từng loại vàng, bạc, đá quý, phần trăm đổi cũ lấy mới hoặc bán lại.Loại vàng, trọng lượng, trọng lượng hột, lấy mới bù thêm tiền.

- Quản lý cắt giá: Quản lý việc cắt giá theo từng khách hàng (ngày cắt, ngày giao, giá,….)

-  Quản ký danh mục hàng hóa

-  Quản lý hàng tồn kho, hàng ký gởi và nhận ký gởi (Theo từng loại kim cương, theo từng loại vàng)

-  Quản lý nhiều đơn vị tính cho một mặt hàng (ký, lượng).

-  Định giá bán cho từng nhóm khách hàng (áp dụng nhiều bảng giá khác nhau,chế độ giảm giá khác nhau: theo phần trăm,giá trị tiền mặt,…)

-  Hàng cho phép bán hoặc không

-Quản lý hình ảnh theo từng hóa đơn xuất để theo dõi kiểm tra khi khách hàng đổi lấy hàng mới hoặc bán lại.

2. Quản lý thu chi:

-  Lập các phiếu thu chi tiền.

-  Quản lý đơn giá bán bằng mã vạch

-  Theo dõi tồn quỹ bất kỳ lúc nào, bất kỳ khoảng thời gian nào.

-  Thu chi tiền mặt (bán hàng, nhập hàng,qua ngân hàng, tạm ứng và các khoản khác )

-  Thu chi theo công nợ (bán hàng, nhập hàng, qua ngân hàng, tạm ứng và các khoản khác)

-  Chiết khấu (bán hàng, thành phẩm, dịch vụ, hàng hóa).

3.Công Nợ:

-  Công nợ chi tiết hay tổng hợp đối với: khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, nhân viên, từng hóa đơn phải thu phải trả và từng hợp đồng mua bán.

-  Quản lý đối tác (nhà cung cấp, khách hàng) được phân nhóm quản lý theo mã số, số thẻ, số điện thoại, địa chỉ,…

-  Phân tích tuổi nợ phải thu, phải trả

-  Danh sách quá hạn

-  Danh sách phải thu, phải trả theo nhân viên, ĐDBH, khách hàng, địa chỉ, …

-  Nhật ký xuất hàng theo người nhập liệu

-  Giới hạn công nợ tối đa

-  Các phiếu nhập, xuất chưa thanh toán

-  Công nợ tổng hợp theo mã số, nhóm, tên…

-  Hệ số thanh toán

-  Công nợ theo loại tiền

-  Xem công nợ tức thời ngay trong quá trình nhập liệu (Kỹ thuật DRILL DOWN )

4.Quản lý kho:

-  Hàng tồn kho (Một hay nhiều kho)

-  Nhập xuất kho (Một kho nhiều kho)

-  Chuyển kho

-  Tồn kho theo (serial, giờ, nhóm, lô, mã kế toán,…)

-  Tồn kho thành tiền (theo giá bán lẻ,theo giá nhập thấp nhất)

5.Quản lý nhân viên:

-  Quản lý thông tin từng nhân viên, thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc.

-  Thực hiện việc chấm công hằng ngày đối với từng nhân viên.

-  Theo dõi việc giao hàng của nhân viên (đã giao, đang giao hoặc chưa giao)

-  Số lượng hàng bán được trong ngày (hoặc trong khoảng thời gian bất kỳ)

-  Tính lương

6.Báo cáo kinh doanh:(Theo từng thời điểm chi tiết hay tổng hợp)

-  Báo cáo bán hàng, nhập hàng, tồn kho, ký gởi, chuyển kho (theo từng mặt hàng, nhóm hàng,  nhà cung cấp, kho,...)

-  Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gởi, dự đoán luồng tiền tệ

-  Báo cáo thu chi tiền mặt

-  Báo cáo bán lẻ trong ngày

-  Báo cáo nhập xuất tồn từ mã hàng đến mã hàng

-  Những mặt hàng thay đổi giá

-  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-  Sổ cái các tài khoản.

-  Báo cáo thu chi theo công nợ (nhà cung cấp, khách hàng )

-  Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản

-  Lưu chuyển tiền tệ

-  Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, khách hàng, đại diện bán hàng, kho, vùng.

-  Báo cáo khấu hao tình hình tăng giảm, tài sản cố định.

-  Báo cáo chi phí kinh doanh. giá thành sản phẩm.

-  Báo cáo doanh số và lợi nhuận.

-  Báo cáo doanh số bán ra cúa một hoặc nhiều nhân viên,tiền hoa hồng, điểm thưởng.  

-  Báo cáo theo ngày, tháng, năm, kho hàng , số se ri, nhóm hàng, mã vạch, tên sản phẩm.

Báo cáo thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước (bảng kê:bán ra, mua vào; bảng kê mua vào:trực tiếp, khấu trừ; tờ khai thuế GTGT tổng hợp,…)

Báo cáo tài chính:Sổ cái (tổng hợp, chi tiết, dạng bảng tính), sổ nhật ký chung, nhật ký (mua, bán, thu,chi,…),báo cáo (tiền mặt, tiền gởi, chứng từ ghi sổ, báo cáo quyết toán)…

-  Báo cáo doanh số và doanh thu theo biểu đồ.

-  Kết xuất hệ thống báo cáo phân tích nhanh, đầy đủ, chính xác khoa học, giúp nắm bắt tình hình ra quyết định kinh doanh kịp thời.

-  Báo cáo lịch sử mua bán theo từng nhà cung cấp, khách hàng, nhóm hàng, mã hàng, đại diện bán hàng.

-  Báo cáo theo từng mã hàng lãi lỗ.

-  Báo cáo theo khoảng thời gian,theo nhân viên bán hàng, theo chứng từ, theo từng lý do thu chi.

-  Hằng ngày có báo cáo nhắc nhở danh sách phải thu, phải trả.

-  Báo cáo khách hàng chậm đặt hàng.

Kiểm tra và thống kê: Kiểm tra chứng từ (thu, chi, nhập,  xuất, chuyển kho, ký gởi, nhận ký gởi, thu hồi hoặc trả hàng ký gởi,…),kiểm tra chứng từ: nhập sai về thuế, chưa có giá, ….Thống kê : hàng bán, hàng trả, hàng chuyển kho, hàng ký gởi, thông tin chat,hóa đơn,…

-  Tài sản cố định: Thẻ tài sản cố định, khấu hao,…

-  Tiền tệ: Danh sách thu chi,danh sách thu chi để trích lọc,thông tin tạm ứng lương,…

  Có hơn 200 mẫu báo biểu, thống kê trong kinh doanh, có thể in ra bất kỳ khoảng thời gian nào.

7.Phân Tích Lãi Lỗ :

-  Phân tích theo phương pháp : FIFO và LIFO, phân tích lãi lỗ trên từng mặt hàng, từng hóa đơn, từng nhà cung cấp, hoặc từng khách hàng, có thể xem bất kỳ lúc nào, bất kỳ khoảng thời gian nào.

-  Hổ trợ nhiều phương pháp tính giá vốn (bình quân, nhập trước xuất trước (Phương pháp FIFO), nhập sau xuất trước (Phương pháp LIFO) hoặc đích danh.

8.Bảo Mật và Tiện Ích :

-  Phân quyền cho từng người sử dụng, chức năng từng phân hệ kế toán

-  Bảo mật

-  Bảo mật theo thời gian

-  Dễ dàng xuất số liệu sang Excel, Word, Mail, Fax,…

-  Dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

-  Khóa, mở khóa dữ liệu

-  Thay đổi số chứng từ

-  Làm phiếu thu chi tiền mặt tự động

-  Số người truy suất số liệu TiHa

-  Điều chỉnh ngôn ngữ giao diện

-  Quản lý Group và user

-  Hỗ trợ nâng cấp dữ liệu

-  Lưu lại dấu vết của việc xóa, sữa dữ liệu.

-  Hệ thống tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh những thông tin cần tìm: khách hàng, hóa đơn, ngày, địa chỉ,…

-  Cho phép nén dữ liệu và backup ra đĩa mềm và các thiết bị khác.

-  Khóa sổ

-  Hỗ trợ công nghệ mã vạch. In tem sản phẩm với nhiều chuẩn mã vạch khác nhau.

-  Khả năng tùy biến của bảng dữ liệu theo yêu cầu: Sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột, các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh

-  Hệ thống cảnh báo hàng thiếu hụt trong kho, sắp hết hạn sử dụng, hoặc các chứng từ sắp đến hạn thanh toán

-  Hổ trợ báo cáo tiếng việt và tiếng anh .

-  Hỗ trợ theo dõi hoạt động kinh doanh từ xa qua internet.

-  Phần tiện ích cho phép chọn được nhiều tùy chọn như: Phương pháp tính giá vốn, kiểu thể hiện số chứng từ (theo ngày, tháng hoặc năm), khóa dữ liệu, lấy bao nhiêu số lẻ, …

9.KẾ  TOÁN :

-  Kế toán (theo chứng từ )

-  Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu theo lô

-  Kế toán theo nơi cất giữ hàng hóa

-  Kế toán giao dịch thương mại

-  Kế toán bán hàng ký gởi

-  Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới báo bì

-  Kế toán tiền mặt và tiền gởi ngân hàng

-  Kế toán chi phí bán hàng

-  Kế toán công nợ phải thu phải trả

-  Kế toán sản xuất

-  Kế toán chi phí gián tiếp

-  Kế toán bán thành phẩm

-  Kế toán thuế giá trị gia tăng

-  Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương

-  Đóng sổ

10.Môi trường làm việc: Có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành máy chủ là Windows Server. Hệ điều hành các máy trạm có thể là WinXP, Win2000 hoặc Win98.

11.Cài đặt:Chúng tôi sẽ đến tận nơi cài đặt, hướng dẫn sử dụng. Cài đặt được từ xa và hướng dẫn qua mạng internet.

 12.Ưu điểm:

-  Phần mềm chạy nhanh, dễ sử dụng

-  Được thiết kế theo yêu cầu của từng khách hàng

-  Hỗ trợ sử dụng nhanh, nhiệt tình (đến tận nơi hoặc qua mạng internet)

-  Bảo hành suốt quá trình sử dụng

Ngoài ra tiha còn rất nhiều chức năng và tiện ích khác nữa không thể liệt kê đầy đủ hết khi sử dụng sẽ thấy rất tiên lợi nhanh chóng và chính xác.

›› Bình luận: