Restore CSDL SQL Server
File dữ liệu backup muốn chạy được cần phải Restore. thực hiện các bước sau: -Start ----->All Programs ----->Microsoft SQL Server ----->Enterpiese Manages
-Microsoft SQL Server ----->SQL Server Group ----->(LOCAL) (Windows NT) ----->Databases (R-Click)----->Restore Database...
-Đặt tên cho file .....
-Click Add                  
-Nhập tên, hoặc chỉ đến vị trí của file cần Restore
-Click chọn file cần Restor---->ok                           
-ok----->ok ---->ok