Backup CSDL SQL Server
Để backup file dữ liệu bạn thực hiện theo các bước sau: -Start ----->All Programs ----->Microsoft SQL Server ----->Enterpiese Manages
-Microsoft SQL Server ----->SQL Server Group ----->(LOCAL) (Windows NT) ----->Databases ----->(chọn file cần backup) (chẳng hạn file 2009) nhấn phím phải ----->All Tasks -----> Backup Databases
-Khung Destination chọn nút Add
-Khung file name chọn nút ...        
-Tại ô file name đặt tên cho file backup thường có đuôi .bak (chẳng hạn đặt là BM.bak)
----->ok -  
-Nhập tên
---->ok     
-ok ----->ok