Attach CSDL SQL Server
Để Attach CSDL SQL Server ta thực hiên các bước sau -Start ----->All Programs ----->Microsoft SQL Server ----->Enterpiese Manages
-Microsoft SQL Server ----->SQL Server Group ----->(LOCAL) (Windows NT) ----->Databases( nhấn phím phải )----->All Tasks ----->Attach Database...
-Nhập tên                         
-Chọn file cần Attach     
-OK-----> OK