Cài SQL Server
Để cài SQL Server bạn làm theo các bước sau,bạn nên mua đĩa SQL Server Personal 1. Cài SQL Server :
Bạn cũng làm theo các bước sau, nên mua đĩa SQL Server Personal.


Xong phần SQL Server.