Phần mềm sản xuất bao bì

Phần mềm sản xuất bao bì

Phần mềm chuyên dùng cho các công ty bao bì.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý tiến độ sản xuất.
- Chấm công theo sản phẩm.
- Quản lý nguyên vật liệu.
- Quản lý thành phẩm.
- Quản lý giao hàng.
- Quản lý bán hàng, mua hàng, công nợ.
- ...
›› Bình luận: